Mokslinės publikacijos 2016 m.

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą
Rupšys, Petras. New Insights into Tree Height Distribution Based on Mixed Effects Univariate Diffusion Processes. // PLoS One [elektroninis išteklius] San Francisco : Public Library of Science. ISSN 1932-6203. 2016, vol. 11, iss. 12, e0168507, p. [1-25].
Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ („ISI Web of Science“ be citavimo indekso, ISI Proceedings)
Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A Mixed Effects Height-Diameter Model Based on Univariate Diffusion Process // SMTDA 2016 [elektroninis išteklius] : Proceedings of the 4 th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop Valletta, Malta, 1-4 June, 2016. [Valletta]: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2016. p. 273-285. Prieiga per internetą: <http://www.smtda.net/>.
Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index Copernicus; EBSCO; VINITI ir kt.
Petraitienė, Akvilė. The Modeling of Nitrogen Mass Transport in CoCr Alloys. // Rural Sustainability Research : Proceedings of the Latvia University of Agriculture ISSN 2256-0939. 2016, vol. 36, iss. 331, p. 19–26.
Visalga, Gintaras; Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras; Memgaudas, Romas; Bosas, Giedrius; Narmontas, Martynas. Pakitusi paprastosios eglės stiebų forma – kelminio puvinio indikatorius // Miškininkystė. ISSN 1392-2041. 2016, Nr. 1 (79), p. 7-17.
Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose
Laurinavičius, Eligijus; Rimkuvienė, Daiva; Sakalauskaitė, Aurelija. The basic solution ellipsoid method approach for the efficiency measurement problems. // Lietuvos matematikos rinkinys: LMD darbai: Ser. A Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2016, T. 57, p. 41-46.
Marius Laurikaitis, Jurgita Laurikaitienė, Karolis Jakštas, Diana Adlienė. Pacientų gaunama apšvita intraoralinėje rentgeno diagnostikoje: Radiacinės saugos centro konferencija „Medicininės apšvitos aktualijos“ pranešimų medžiaga, spalio 27, 2016. Vilnius. 29 psl.
Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose
Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A Mixed Effects Height-Diameter Model Based on Univariate Diffusion Process // 4th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference and 5th Demographics Workshop : book of abstracts, University of Malta, Valletta, Malta, June 1-4, 2016. Valletta, 2016, ISBN 9786185180140. p. 75-76.
Petraitienė, Akvilė. Crank – Nicolson method application in physics // Mathematics and statistics for the sustainable development: X Nordic-Baltic Agrometrics conference: abstracts, Latvia University of Agriculture, September 15-17, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2016, ISBN 9789984482392. p. 36-37.
Sakalauskaitė, Aurelija. Model of passing mathematics course at the university // The 18th SEFI Mathematics Working Group Seminar on Mathematics in Engineering Education : abstracts, 27-29 June 2016, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden / Chalmers University of Technology. [Gothenburg], 2016, ISBN 9782873520137. p. 58.
Sakalauskaitė, Aurelija. Solving simple engineering problems using MS Excel without VBA // Mathematics and statistics for the sustainable development: X Nordic-Baltic Agrometrics conference: abstracts, Latvia University of Agriculture, September 15-17, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2016, ISBN 9789984482392. p. 43.
Sakalauskaitė, Aurelija. Model of passing mathematics course at the university. // The 18th SEFI Mathematics Working Group Seminar on Mathematics in Engineering Education : proceedings, 27-29 June 2016, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden / European Society for Engineering Education (SEFI). Brussels : SEFI, 2016. ISBN 9782873520137. p. 214-217.
Vaidelienė, Adelė; Rimkuvienė, Daiva. Theoretical and experimental investigation of aeration phenomenon in the air-water interface. // Ecology & safety : journal of international scientific publications [elektroninis išteklius]. Sofia : Info Invest. ISSN 1314-7234. Vol. 10 (2016), p. 52-62. http://www.scientific-publications.net/en/article/1001088/
Girdauskienė, Dalia. Amorphysation mathematical model // Mathematics and statistics for the sustainable development: X Nordic-Baltic Agrometrics conference: abstracts, Latvia University of Agriculture, September 15-17, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2016, ISBN 9789984482392. p. 15.
Girdauskienė, Dalia. Theoretical Modelling of Diffusion Coefficient Dependence on Type of the Ion // 12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT–12), July 3 – 7, 2016, Kaunas, Lithuania : program and abstracts / Kaunas University of Technology. Kaunas, 2016. p. 64.
Malaukytė, Ieva. Mathematics education problems and solutions for nowadays school // Mathematics and statistics for the sustainable development: X Nordic-Baltic Agrometrics conference: abstracts, Latvia University of Agriculture, September 15-17, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2016, ISBN 9789984482392. p. 32.
Kaminskienė, Janina. The short course of mathematic: how to teach? // Mathematics and statistics for the sustainable development: X Nordic-Baltic Agrometrics conference: abstracts, Latvia University of Agriculture, September 15-17, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2016, ISBN 9789984482392. p. 23.
Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti kituose recenzuojamuose leidiniuose
Čiūtas, Rimantas; Čiūtienė, Aldona; Atkočiūnienė, Vilma. Telkiančios lyderystės ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo poreikiai įgyvendinant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą 2014-2020 m. laikotarpiu // Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis : 7-oji mokslinė – praktinė konferencija : straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija. ISSN 2029-1663. 2016, p. 6-10. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5302>.
Kaminskienė, Janina; Rimkuvienė, Daiva. Attitudes of First Year Students Towards Studying Mathematics. // The Future of Education : the 6rd Conference Proceedings, Flo-rence, Italy, 30 June-1 July 2016. Florence, 2016. ISBN 9788862927550. p. 482-486.
Rimkuvienė, Daiva; Kaminskienė, Janina; Vintere, Ana; Aruvee, Eve. Teaching of Mathematics to Non-Mathematicians Using Moodle // The Future of Education : the 6rd Conference Proceedings, Florence, Italy, 30 June-1 July 2016. Florence, 2016, ISBN 9788862927550. p. 261-265.
Laurinavičius, Eligijus; Rimkuvienė, Daiva. Compa-rative efficiency analysis of agriculture sectors in EU member-states // Mathematics and statistics for the sustainable development: X Nordic-Baltic Agrometrics conference: abstracts, Latvia University of Agriculture, September 15-17, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2016, ISBN 9789984482392. p. 30.
Venckūnienė, Vilija. Use of virtual learning environment Moodle in various ASU disciplines. // Mathematics and statistics for the sustainable development: X Nordic-Baltic Agrometrics conference: abstracts, Latvia University of Agriculture, September 15-17, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2016. ISBN 978998448482392. p. 46.
Kiti straipsniai, knygų skyriai, akademinės recenzijos ir pan. publikacijos su moksliniu aparatu mokslo, kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

Kaminskienė, Janina; Rimkuvienė, Daiva. Attitudes of First Year Students Towards Studying Mathematics // The Future of Education : the 6rd International Conference, Florence, Italy, 30 June-1 July 2016 : abstacts [elektroninis išteklius], Florence, 2016. p. 1-1.

Prieiga per internetą: <http://conference.pixel-online.net/FOE/acceptedabstracts_scheda.php?id_abs=1824&id_edition=22&mat=ACA&wpage=ped>.

Rimkuvienė, Daiva. Mathematics in education for sustainability rethinking the curriculum // Mathematics and statistics for the sustainable development: X Nordic-Baltic Agrometrics conference: abstracts, Latvia University of Agriculture, September 15-17, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2016, ISBN 9789984482392. p. 40.

Rimkuvienė, Daiva; Kaminskienė, Janina; Vintere, Ana; Aruvee, Eve. Teaching of Mathematics to Non-Mathematicians Using Moodle // The Future of Education : the 6rd International Conference, Florence, Italy, 30 June-1 July 2016 : abstacts [elektroninis išteklius], Florence, 2016. p. 1-1.

Prieiga per internetą: <http://conference.pixel-online.net/FOE/acceptedabstracts_scheda.php?id_abs=1825&id_edition=22&mat=ACA&wpage=ped>.